CXN_111713_3490_CS có một đặc thù trên thế giới này không nước nào có là Kinh Tế Thị Trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa thì Châu Xuân Nguyễn cũng có một đặc thù duy nhất trên thế giới nổi trội hơn nữa

XHCN

Đảng Cộng Sản VN vẫn còn tôn thờ lối hành xử của (về Kinh Tế chủ đạo XHCN) Mao Trạch Đông (Con quỷ sống giết 52 triệu dân). Câu này vẫn còn trong Điều 1 Hiến Pháp nước CXXHCNVN..“Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.

———————–——————

Châu Xuân Nguyễn

Đó là kêu gọi DNNVV đóng cửa, người dân ngưng và chây ì đóng thuế để giựt sập một chế độ độc tài, phi nhân tính.Và những lời kêu gọi này đang phát huy mạnh mẽ, bằng chứng là ngân sách 64 tỉnh thành cạn kiệt từ 6 tháng trước (tháng 5.2013) đến nỗi lương cán bộ CBCNVNN vài triệu cũng không trả nỗi, phải nợ đến 6 tháng và tình hình ngày một căng thẳng hơn vì người dân đồng tình không đóng thuế nữa, những tháng ngày sắp tới sẽ thấy rõ ràng hơn.

Melbourne

17.11.2013

Châu Xuân Nguyễn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s