Thương lái gian manh


Posted on 13.02.2014by 

SorryS
” 4 tốt 16 chữ vàng ” của Bắc phương dành để …. diệt chủng dân Việt !

Bọn VGCS đã trực tiếp làm tay sai cho giặc giết …dân mình !

Xin phổ biến thật rộng rãi !

Hoàng Lộ

_Đây là bản tin chính thức của Đài VRV1 ( TV phát hình tại Hà Nội )

Coi cho biết về hiện tình trong nước.

2 comments on “Thương lái gian manh

  1. Dân mình ngu thì làm sao trách được mấy thằng chệt khốn nạn đó được. Chỉ có điều mấy thằng VTV này không dám vạch mặt chỉ tên mấy thằng “thương lái nước ngoài” này chính là mấy thằng chệt háng tặc.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s