CXN_041414_4658_Anh Châu không nên lấy kẻ .”tiểu nhân để đo lòng quân tử.”Không cần biết nó bêu xấu anh cái gì chỉ nên gặp nó ở đâu đánh ở đó (Lê Công)

Dương Quỳnh Hoa, Trí thức miền Nam là nạn nhân của sự lừa bịp của MTGPMN và CSBV. http://chauxuannguyen.org/2013/03/31/cuoc-doi-va-cai-chet-rat-buon-cua-bac-si-duong-quynh-hoa/

Dương Quỳnh Hoa, Trí thức miền Nam là nạn nhân của sự lừa bịp của MTGPMN và CSBV. http://chauxuannguyen.org/2013/03/31/cuoc-doi-va-cai-chet-rat-buon-cua-bac-si-duong-quynh-hoa/

Anh Châu không nên lấy kẻ .”tiểu nhân để đo lòng quân tử.”Không cần biết nó bêu xấu anh cái gì chỉ nên gặp nó ở đâu đánh ở đó,đánh cho nó tối mặt tối mũi,đánh ….đánh liên tục đánh,đánh vào tận gốc rễ ,tận đầu não,tận xào huyệt của chúng …đánh từ thằng to cho tới thằng nhỏ đánh không ngừng nghỉ,đánh chừng nào chúng gục mới thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s