CXN_041614_4730_hãy từ từ chờ nghe những con chim trong cộng đồng nhà sản cất tiếng hót sau khi ra tù,lúc ấy sẽ biết những tiếng hót ai là hoạ mi, ai là tu hú,và tiếng hót của tu hú Lê Công đ đã hót nghe nhức cả óc. (GPCXN)

Biến cố 30.04.1975.. youtube=http://www.youtube.com/watch?v=4vGfQ3QZ-m0

 


hãy từ từ chờ nghe những con chim trong cộng đồng nhà sản cất tiếng hót sau khi ra tù,lúc ấy sẽ biết những tiếng hót ai là hoạ mi, ai là tu hú,và tiếng hót của tu hú lcđ đã hót nghe nhức cả óc./.

One comment on “CXN_041614_4730_hãy từ từ chờ nghe những con chim trong cộng đồng nhà sản cất tiếng hót sau khi ra tù,lúc ấy sẽ biết những tiếng hót ai là hoạ mi, ai là tu hú,và tiếng hót của tu hú Lê Công đ đã hót nghe nhức cả óc. (GPCXN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s