CXN _061216_11 371_Bộ Tài Nguyên & Môi Trường không còn độc quyền tuyên bố cá chết là vì đâu, vì ai, không cần úp mở hơn 60 ngày nữa, bằng chứng xuất hiện từ cá nục biển bị nhi ễm độc Phenol từ nhà máy chế tạo thép (Formosa là nhà máy độc nhất tại VN) Integrated Steel Plan , Phenol từ quenching (dội nước làm nguội Blast Furnace (video)). Bộ Tài Nguyên Môi Trường giấu như ng Bộ Y tế khám phá và lên báo cho CXN chứng minh. (integrated steel plant, kick out Formosa)

Châu Xuân Nguyễn

xxx

Có một còm sĩ trong trang CXN gửi đến TIÊU CHUẨN XỬ LY NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY CHẾ TẠO THÉP CỦA ẤN ĐỘ …https://law.resource.org/pub/in/bis/S02/is.8073.1976.html Tài liệu khá dài, khá đầy đủ, tôi chỉ trích dịch phần nào liên quan đến chất Phenol, chất độc ở cá nục biển 30 tấn bị bắt tại Quảng Trị, không xa Vũng Án, Hà Tỉnh…

Mời quý vị xem video quay cảnh dội nước acid ammoniac làm nguội lò nấu thép (video quenching of Blast Furnace

). Cơ bản cho dễ hiểu, quặng sắt từng hột nhỏ, phải đun nhiệt độ mấy ngàn độ với than đá luyện sẵn để phân tử Carbon xâm nhập thành thép. Sau khi nung, một lượng nước khổng lồ dội vào theo video này, nước sau khi dội xong thì chứa đầy độc tố, trong đó có phenol…

 


xxx
Mẫu cá nục lấy từ trong kho đông lạnh của một cơ sở thu mua hải sản ở Quảng Trị (lấy sau thời điểm cá chết hàng loạt) có chất phenol với hàm lượng 0,037mg/kg. Đây là chất cực độc và cấm dùng trong thực phẩm.”(HT)

2.4 Blast Furnaces

2.4.1

Most of the iron produced in an integrated steel plant originates at the blast furnaces which are vertical water-cooled furnaces where iron ore, sinter, coke (fuel and also reducing agent), limestone and dolomite (fluxing material) are charged into the top and hot blast of air is blown from the bottom. Tremendous heat is generated inside the furnace, and some portion of its body is required to be cooled constantly and the hot gases coming out of the furnace are to be cooled and cleaned as they contain considerable amount of dust.

7

TABLE 2 RELATIVE TOXICITIES AND OXYGEN DEMAND OF SUBSTANCES FOUND IN AMMONIACAL LIQUOR* AND COKE OVEN EFFLUENTS
(Clauses 2.2.2, 3.2.1 and 3.2.2)

Sl No. Constituent Relative Toxicity Oxygen Absorption Rate Rate of Biochemical Oxidation (1) (2) (3) (4) (5) i) Free ammonia High (10 mg/l) Nil Very slow ii) Fixed ammonia Nil Nil Very slow iii) Sulphide High High Fast iv) Cyanide (as CN) High (10 mg/l) Slow Very slow v) Thiocyanate (as CNS) Low (200 mg/l) Slow Slow vi) Thiosulphate Low High Fast vii) Phenol (as C6H5OH) Medium (10 mg/l) High Fast viii) Higher tar acids Low (10 mg/l) High Very slow *Ref. Rudolfs (W). Industrial wastes, their disposal and treatment. 1953. Reinhold Publishing Corporation, New York.

TABLE 3 AVERAGE CHEMICAL CHARACTERISTICS OF BY-PRODUCT COKE OVEN EFFLUENTS
(Clause 2.2.2)

(All values except pH are expressed in terms of mg/l)

Sl No. Characteristic* Cooling, Scrubbing and Refining Process Wastes Ammonia Still and Dephenolation Wastes Benzole and Tar Distillation Wastes (1) (2) (3) (4) (5) i) pH value 9.1 9.0 9.0 ii) Dissolved solids 652 572 652 iii) Suspended solids 48 26 48 iv) Total alkalinity (as CaCO3) 1 500 1 140 980 v) Phenol (as C6H5OH) 141 132† 154 vi) Ammoniacal nitrogen (as N) 1962 325† 106 vii) Cyanide (as CN) 50 12 6.0 viii) Sulphide (as S) 35 — 40 ix) Chemical oxygen demand 1 494 2 000 to 2 500 561 x) Biochemical oxygen demand (for 5 days at 20°C) 600 1 000 480 xi) Hexane extractable material — 50 Highly variable (up to 1 000) *Characteristics of 24 hours composite samples. †These concentrations indicate reasonably efficient operation of ammonia recovery and dephenolation wastes at the time of this study. 8

TABLE 4 VOLUME AND CHARACTERISTICS OF AMMONIACAL LIQUOR AND COKE OVEN WASTES FROM STEEL PLANTS
(Clause 2.2.2)

(All values except pH and flow are expressed in terms of mg/l)

Sl No. Characteristic Crude Ammoniacal Liquor (Average) Combined Waste Minimum Maximum Average (1) (2) (3) (4) (5) (6) i) Flow, litres/tonne of steel made — 190 600 340 ii) pH value — 8.6 9.0 — iii) Phenol (as C6H5OH) 50 to 200 40 1 000 410 iv) Cyanide (as CN) 290 12 60 26 v) Thiocyanate (as CNS) 0 to 63 18 130 82 vi) Sulphide (as S) 235 10 20 15 vii) Free ammonia (as NH3) 4 500 154 900 400 viii) Fixed ammonia (as NH8) 500 610 970 810 ix) Total ammonia (as NH3) 5 000 830 1 350 1 240 x) Chemical oxygen demand — 790. 2 450 1 770 xi) Biochemical oxygen demand for 5 days at 20°C) — 160 1 300 850

2.4.2

The individual water streams leaving the blast furnace area comprise the furnace cooling water, gas wash water (which includes water used on the electrostatic precipitators), wash water from scrubbers, and cooling water used to cool the valves for hot blast of air.

2.4.3

The cooling water on the blast furnace itself is collected from the various furnace zones and discharged through an air gap so that operators can verify the flow of water through all the circuits into a collection trough. This water leaves the furnace essentially as received except for the heat added.

2.4.4

Blast furnace gas is usually cleaned by passing the dirty gas through dry dust catchers or scrubbers or both, followed by electrostatic precipitators. The effluent comes primarily from the conditioning towers associated with the precipitators-where gas is cooled and washed with water. Additionally, heavily polluted water, but in a smaller volume, comes from the precipitators when the collection plates or tubes are washed down to remove the collected dust.

2.4.5

The pollutants normally encountered in this wash water are suspended solids, oxygen demanding substances, cyanide, oil and to lesser extent other toxic constituents. Suspended solids generally consist of insoluble particles of burden material, mostly coke, iron ore or sinter. On some occasions an appreciable quantity of dissolved iron may be present

9

as bicarbonate, which precipitates on oxidation in the treatment plant or the stream, producing a characteristic rusty brown colour. This is caused by extremely line particles of ferric hydroxide which are difficult to settle.

3.2.6

The phenolic substances in the coke oven wastes are known to create taste and odour problems. Fish living in waters containing nontoxic levels of phenol are found to be tainted (that is, acquire an unpleasant phenolic taste in its flesh). Waters containing 0.002 mg/l of phenol are known to give rise to unpleasant taste to water when chlorinated. Soluble iron and manganese are known to give rise to bad taste in drinking water at 0.1 mg/l level.

xxxxxxxxxx

GOOGLE DỊCH, CXN HIỆU ĐÍNH

2.4 Lò nấu thép (Blast Furnace)
2.4.1

Hầu hết các chất sắt và thép được sản xuất tại một nhà máy thép tổng hợp từ nguồn tại lò nung là những lò đứng thẳng có nước làm nguội liên tục. Trong lò này có quặng sắt, sinter, than cốc (nhiên liệu và chất xúc tác), đá vôi và dolomite (vật liệu che khỏa) được bơm từ đỉnh và không khí nóng được được thổi mạnh từ đáy. Nhiệt độ to lớn được tạo ra bên trong lò, và lò này phải dc liên tục làm nguội và khí nóng tạo ra khỏi lò phải được làm mát và làm sạch vì chúng chứa lượng đáng kể bụi.
7
BẢNG 2 ĐỘC TỐ VÀ NHU CẦU OXY TÌM THẤY TRONG DUNG DỊCH amoniac và nước thải CỦA LÒ Than cốc

vii) Phenol (như C6H5OH) Trung bình (10 mg / l CXN: 300 lần hơn cá nục biển bị bắt 30 tấn ở Quảng Trị là 0,037 mg/litre ) HẤP THỤ nhanh

* Tài liệu tham khảo. Rudolfs (W). chất thải công nghiệp, xử lý và điều trị của họ. 1953. Reinhold Publishing Corporation, New York.

BẢNG 3 ĐẶC ĐIỂM HÓA chất TRUNG BÌNH THEO-SẢN PHẨM nước thải Lò Than cốc
(Khoản 2.2.2)

(Tất cả các giá trị ngoại trừ pH được biểu diễn theo mg / l) Sl số đặc trưng * Làm lạnh, chà kỹ và quá trình tinh chế chất thải amoniac Still và Dephenolation Chất thải ben zol và Tar chưng cất chất thải

v) Phenol (như C6H5OH) 141 132 154 † (CXN: 3 loại nước thải có dung lượng độc tố Phenol từ 132 đến 154 mg/litre (CXN: độc tố Phenol trong cá nục biển là 0,037mg/litre)

BẢNG 4 Dung lượng VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA dung dịch amoniac VÀ chất thải từ Lò Than cốc chế tạo THÉP
(Khoản 2.2.2)

(Tất cả các giá trị ngoại trừ pH và lưu lượng được biểu diễn theo mg / l) Sl số đặc trưng thô amoniac rượu (Trung bình) Kết hợp Xử lý chất thải
Tối thiểu Tối đa Trung bình

iii) Phenol (như C6H5OH) 50-200 40 1 000 410 (CXN: dung dịch amonia là từ 50-200mg/litre, từ chất thải là từ 40 đến 1000, bình quân 410 mg/litre)

2.4.2

Các dòng nước thải rời khỏi khu vực lò nung gồm nước làm mát, nước rửa khí thải (bao gồm nước dùng trong hệ thống lọc tĩnh điện), rửa nước từ lọc khí, và nước được sử dụng để làm mát các van cho khí nóng thổi vào lò.
2.4.3

Nước làm mát trên lò chính nó được thu thập từ các khu khác nhau của lò và thải ra qua một lổ hổng để nhân viên có thể xác minh dòng chảy của nước qua tất cả các mạch vào một máng thu. nước này rời khỏi lò cơ bản như nhận được trừ nóng lên.
2.4.4

khí thải thường được làm sạch bằng cách cho khí bẩn thông qua ống thu gom bụi khô hoặc chà hoặc cả hai, tiếp theo là lọc bụi tĩnh điện. Nước thải chủ yếu từ các tháp làm nguội cho các máy lọc bụi tĩnh-nơi khí được làm mát và rửa sạch với nước. Ngoài ra, nước ô nhiễm nặng nề, nhưng ít hơn, đến từ các lọc bụi tĩnh khi các tấm thu hoặc ống dc rửa chảy xuống để loại bỏ các bụi thu thập được.
2.4.5

Các chất ô nhiễm thường gặp trong nước rửa này là những chất rắn trong không khí, những chất đòi hỏi oxy, xianua, dầu và mức độ thấp là các thành phần độc hại khác. Chất rắn lơ lửng trg không khí thường bao gồm các hạt không hòa tan của nguyên liệu, chủ yếu là than cốc, quặng sắt hoặc thiêu kết. Trong một số trường một số lượng đáng kể các chất sắt hòa tan có thể có mặt
9

như bicarbonate, kết tủa trên quá trình oxy hóa trong các nhà máy xử lý hoặc dòng nước thải, sản xuất một màu nâu gỉ đặc trưng. Điều này là do bụi vô cùng nhỏ của hydroxit sắt, rất khó chìm xuống đáy.

3.2.6

Các chất phenolic trong chất thải lò than cốc được biết để tạo ra các vấn đề về hương vị và mùi hôi. Cá sống ở vùng biển có chứa hàm lượng độc chất của phenol được phát hiện bị nhiễm độc (có nghĩa là, có được một hương vị phenolic khó chịu trong thịt của nó). Nước có chứa 0,002 mg / l của phenol là làm tăng mùi vị khó chịu để nước khi tẩy chlrine vào. Sắt hòa tan và mangan được biết đến để làm tăng hương vị xấu trong nước uống ở 0,1 mg / l độ.

CXN : Trích bài dưới đây…”
Mẫu cá nục lấy từ trong kho đông lạnh của một cơ sở thu mua hải sản ở Quảng Trị (lấy sau thời điểm cá chết hàng loạt) có chất phenol với hàm lượng 0,037mg/kg. Đây là chất cực độc và cấm dùng trong thực phẩm.”(HT)

xxxxxxxx

Mời xem video ống thải từ Formosa…https://www.youtube.com/watch?v=pRCfdI21Br4

xxxxxxx

Phát hiện chất cực độc trong cá nục đông lạnh tại Quảng Trị

http://chauxuannguyen.org/2016/06/11/phat-hien-chat-cuc-doc-trong-ca-nuc-dong-lanh-tai-quang-tri/

10 tháng 6 năm 2016

Mẫu cá nục lấy từ trong kho đông lạnh của một cơ sở thu mua hải sản ở Quảng Trị (lấy sau thời điểm cá chết hàng loạt) có chất phenol với hàm lượng 0,037mg/kg. Đây là chất cực độc và cấm dùng trong thực phẩm.

Phát hiện chất cực độc trong cá nục đông lạnh tại Quảng Trị
Cá nục tại Quảng Trị bị phát hiện có chất cực độc – Ảnh: Quốc Nam

Mẫu cá nục lấy từ trong kho đông lạnh của một cơ sở thu mua hải sản tại huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa được cơ quan chuyên môn của Sở y tế tỉnh này phát hiện có chất phenol là chất cực độc…

Chiều 10-6, ông Trần Văn Thành, giám đốc Sở Y tế Quảng Trị, xác nhận vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Trị về việc phát hiện chất phenol trong mẫu cá nục đông lạnh lấy tại một cơ sở thu mua hải sản tại huyện Vĩnh Linh.

Theo báo cáo này, cơ quan chuyên môn của Sở Y tế Quảng Trị vừa có kết quả xét nghiệm 6 mẫu cá lấy tại kho đông lạnh của bà L.T.T. trú tại thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh). Sáu mẫu này gồm một mẫu cá ngừ, một mẫu cá trích, một mẫu cá sòng, ba mẫu cá nục.

Trong ba mẫu cá nục thì có một mẫu được chủ cơ sở thu mua trước thời điểm xảy ra cá chết hàng loạt và hai mẫu được thu mua sau thời điểm cá chết hàng loạt tại Quảng Trị.

Kết quả, cơ quan chuyên môn xác định mẫu cá nục lấy sau thời điểm cá chết hàng loạt có chất phenol với hàm lượng 0,037mg/kg. Đây là chất cực độc và cấm dùng trong thực phẩm.

Ông Thành cho biết đã chỉ đạo lấy tiếp các mẫu cá đông lạnh ở các kho khác để kiểm nghiệm, đồng thời tiêu hủy số cá nục có chất phenol này.

QUỐC NAM

8 comments on “CXN _061216_11 371_Bộ Tài Nguyên & Môi Trường không còn độc quyền tuyên bố cá chết là vì đâu, vì ai, không cần úp mở hơn 60 ngày nữa, bằng chứng xuất hiện từ cá nục biển bị nhi ễm độc Phenol từ nhà máy chế tạo thép (Formosa là nhà máy độc nhất tại VN) Integrated Steel Plan , Phenol từ quenching (dội nước làm nguội Blast Furnace (video)). Bộ Tài Nguyên Môi Trường giấu như ng Bộ Y tế khám phá và lên báo cho CXN chứng minh. (integrated steel plant, kick out Formosa)

 1. HOAN HÔ ANH CHÂU ĐÃ CHỨNG MINH NGUYÊN NHÂN VÌ SAO 30 TẤN CÁ NỤC Ở QUẢNG TRỊ BỊ BẮT VỪA RỒI, DO NHIỄM ĐỘC CHẤT Phenol TỪ chất thải NHÀ MÁY THÉP Formosa. BRAVO…

  MỘT ĐẤT NƯỚC NHƯ VN HIỆN NAY ĐÃ CHƯA THỂ SẢN XUẤT ĐƯỢC CON VÍT BÙ-LON ĐÚNG CHUẨN, DO ĐÓ TOÀN BỘ CÁC VẤN ĐỀ CHUYÊN MÔN CỰC KỲ PHỨC TẠP TRONG HÀNH TRÌNH SẢN XUẤT THÉP RA SAO, NHƯ THẾ NÀO THÌ LÀM SAO CÁC BAN BỘ ĐỈNH CAO GS.TS WC CSVN TINH THÔNG ĐƯỢC…

  HƠN NỮA CÁC GS.TS (Đông Âu) HẠN CÓ TUỔI TRỞ LÊN VÀ CÁC ông bà BỘ/THỨ TRƯỞNG ĐẾN CÁC QUAN LÃNH ĐẠO TỈNH THÀNH…. ĐỀU MÙ TỊT NGOẠI NGỮ CHÍNH English, THÌ CÓ MÀ MÒ KIM ĐÁY BIỂN TRONG VỤ CÁ CHẾT HÀNG LOẠT Ở MIỀN TRUNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ PHẠM CHÍNH Formosa ĐÃ GÂY RA THẢM HỌA.

  Like

  • Bạn nói đúng!.,

   Rõ ràng là phần đông trong số họ đều mù chữ ngoại ngữ chính English, nên chỉ loay hoay tham khảo toàn tài liệu tiếng Việt hoặc có giỏi lắm là tiếng Nga không thể hơn, mà những loại ngôn ngữ dịch lại từ bản gốc English có khi nào dịch sát sườn đâu, đặt biệt là lĩnh vực khoa học cbuyên sâu vô cùng phức tạp.

   Vì vậy kiến thức của họ vốn đã Lùn và mỗi ngày càng Lùn thêm, dẫn đến không có TỰ TIN NGHIÊN CỨU, HAY MẠNH DẠNG RA PHÁN XÉT QUYẾT ĐỊNH TOÀN BỘ KẾT QỦA TRONG VIỆC ĐIỀU TRA NGUYÊN NHÂN CÁ CHẾT HÀNG LOẠT…

   Tôi biết trước điều này nên lúc đầu đã khuyên họ thuê chuyên gia nước ngoài để làm điểm tựa vững chắc…

   Like

   • PÁC ƠI, VÔ SỐ TÀI LIỆU KHOA HỌC CỦA NGA GẤU , BỌN WC CSVN DỊCH RA TIẾNG VIỆT – VIỆT SANG NGA, ĐỀU SAI NHƯ THÁC ĐỔ ĐẤY PÁC.

    NGƯỜI NGA LUÔN LUÔN THÁN LÊN RẰNG: WOW KHÔNG TIN VÀO MẮT MÌNH, TỐT NHẤT ĐỪNG DỊCH, NẾU DỊCH NHƯ VẦY THÌ KHÔNG CÒN LÀ TIẾNG NGA NỮA, ĐÚNG HƠN LÀ GIẾT NGÔN NGỮ CỦA HỌ. NHƯ VẬY CÓ THỂ NÓI, CHÚNG DỊCH THEO KIỂU CẢM TÍNH Pắcpó KHÔNG ĐẤY PÁC.

    Like

   • Nhiều chuyên gia khoa hoc Nga tôi từng gặp tại Australia, France, Norway, Thailánd, Taiwan, USA, Philippine,…. Trong mỗi lần hỏi họ nghĩ sao, đánh giá thế nào về các khoa học gia nước cs Việt Nam ngày nay, ngay lập tức nhận cái chề môi, lấc đầu và phẹt tay xuống đất (cử chỉ chê bai miễn bàn), kèm theo lời nói “Animals”.

    Like

 2. Lại tôm cá chết hàng lọạt ở Phú Yên và đảo Lý Sơn – Quãng Ngãi.

  http://m.baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/tom-hum-ca-chet-hang-loat-o-phu-yen-do-nang-nong-3310940/

  Mời pác 中国妈 soi vụ cá chết này giúp cái, nghe mấy thằng tào lao Công An xã học làm tiến sĩ khoa học, Chủ Tịch xã học lỵ giáo sư đã nói về nguyên nhân cá, nghe mà muốn búa vào đầu chúng quá pác.

  Like

  • Đã cảnh báo cách đây đầu tháng trước, không theo dõi 24/24, tôm cá chết như vậy thì ráng chịu thôi!

   Like

 3. nhỏ không học lớn làm đại uý tại thời thế tạo anh hùng,nhõ không học lớn lên tự dưng có học vị gs,ts nhà không tan dân không mạc mới là chuyên lạ./.

  Like

 4. Tất cả tội ác tày trời này do đảng csvn gây ra hết, căm phẫn tột cùng bọn ăn hại lại quá ác này. Chúng đang dần giết chết dân Việt từng ngày, bọn VTV toàn nói láo để mị dân, tiếc rằng mọi ng dân coi trang CXN quá ít.
  Biểu tình vì MT thì tụi nó đánh đập dã man. ĐM csvn ác nhất lịch sử nước nhà.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s