CXN _120516_11 815 Nói thì hay lắm, nhưng chỉ là bắn chỉ thiên thui, làm thì tệ hơn mèo mửa, dân VN có lẽ ko còn ai tin được bọn CSVN này nữa (lost the plot, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, mobilising government investment, 2016-2020 restructuring, new growth model): Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

Châu Xuân Nguyễn

xxx

Tại sao làm như mèo mửa ??? Vì bọn lãnh tụ chỉ bắn chỉ thiên, dùng những lời có cánh chứ chúng có biết thực hiện những lời có cánh ntn đâu ???
xx
Từ những lời nói này chúng không biết thực hiện ntn. Thí dụ trích: “Tổ chức bộ máy Chính phủ tinh gọn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.“(HT)
xx
CXN: Nói thì hay lắm nhưng chúng luôn luôn thực hiện ngược lại. Chúng nó cứ bán ghế, không bao giờ giảm biên chế thì làm sao tinh gọn dc ??? Con ông cháu cha ngày càng đầy rẫy thì làm sao có cán bộ đủ năng lực, phẩm chất theo yêu cầu nhiệm vụ dc ??
xx
2- Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.” CXN: Nói là vậy nhưng ngay cả chúng cũng ko biết đổi mới mô hình tăng trưởng thành mô hình gì, nâng cao chất lượng tăng trưởng bằng cách nào ?? tăng năng suất lao động ntn ??? Làm cách nào để tăng sức cạnh tranh của nền KT, cụ thể là làm gì thì ko ai nói cả vì ko ai biết cả !!!
xx
3- Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững.” CXN: KT tăng trưởng chậm, ngân sách cạn kiệt thì làm sao thực hiện dc những điều này, chúng chỉ làm ngược lại bằng cách tăng thuế phí cho đời sống ng dân khổ hơn chứ làm gì dc !!!
xx
4- Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.” CXN:Làm sao xây dựng nhân cách nếu chúng cứ theo học theo đạo đức thằng Hồ, nạn cướp giật, lừa gạt nhau nhan nhản vì cuộc sống khó khăn cùng cực thì làm sao có văn hóa lành mạnh dc ??? Quyền làm chủ của nhân dân thì có đâu, chúng bắt bớ bỏ tù những ng chỉ lên tiếng cho công bằng xã hội thì làm gì có quyền làm chủ ??? Có ai muốn đại đoàn kết với bọn CS này đây, 99% dân Vn đề muốn chúng chết đi.
xx
5- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.” CXN:độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ… cái này chúng nói ko biết ngượng, một sự láo tóet trơ trẽn. Vì bảo đảm an ninh chính trị nên chúng bắt bớ, điều này mâu thuẫn với điều 4 bên trên. Làm sao tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước nếu chúng để loài khỉ lãnh đạo đất nước này ???
xx
6- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền.” CXN: Có lẽ điều 6. này dễ thực hiện nhất, nói láo là nghề của CSVN.
xx
KẾT LUẬN
XX
TT Thiệu từng nói, “Đừng nghe những gì CS nói, hãy nhìn kỷ những gì CS làm”. Chúng nó chỉ dùng lời hoa mỹ để mỵ dân khi chính chúng nó biết chúng nó sẽ ko thực hiện dc hay tệ hơn, ko biết cách nào để thực hiện trong khi Trump hứa cái gì trc bầu cử thì y như rằng khi nhậm chức ông sẽ làm.
xx
CXN, 5.12.16, Melb
xxxxxxxx
http://cafef.vn/chuong-trinh-hanh-dong-cua-chinh-phu-nhiem-ky-2016-2021-20161118220114851.chn
18/11/2016, 22:01

Chính phủ vừa có Nghị quyết 100/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, có 6 nhiệm vụ chủ yếu tập trung chỉ đạo, điều hành gồm:

1- Tổ chức bộ máy Chính phủ tinh gọn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2- Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

3- Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững.

4- Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

5- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.

6- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền.

Trong đó, Nghị quyết nêu rõ: Xây dựng tổ chức bộ máy của Chính phủ tinh gọn với nguyên tắc Chính phủ kiến tạo phát triển, trong sạch, vững mạnh, liêm chính, quyết liệt hành động, lấy Nhân dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành pháp luật…; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Từng thành viên Chính phủ chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân về các nhiệm vụ được giao; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Hiến pháp và pháp luật; tích cực tham gia giải quyết các công việc chung của tập thể Chính phủ theo Quy chế làm việc của Chính phủ; đề cao trách nhiệm cá nhân trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp công tác; thường xuyên nắm bắt thông tin, chủ động, kịp thời đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, phối hợp xử lý những vấn đề đột xuất, phát sinh và những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm.

Tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ); đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tổ chức triển khai Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Xây dựng Chương trình hành động của bộ, ngành trung ương, địa phương

Trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong Chương trình hành động này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân công, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của bộ, ngành trung ương, địa phương mình trong cả nhiệm kỳ và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của kế hoạch hàng năm; tiếp tục xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong suốt nhiệm kỳ của Chính phủ.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này; định kỳ hàng năm có báo cáo đánh giá gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể trong Chương trình hành động này, các bộ, ngành trung ương, địa phương chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, địa phương theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động, định kỳ tổng hợp báo cáo và kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cần thiết bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu

quả Chương trình hành động này.

Theo Chí Kiên

One comment on “CXN _120516_11 815 Nói thì hay lắm, nhưng chỉ là bắn chỉ thiên thui, làm thì tệ hơn mèo mửa, dân VN có lẽ ko còn ai tin được bọn CSVN này nữa (lost the plot, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, mobilising government investment, 2016-2020 restructuring, new growth model): Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

  1. Nói xa gì ! chỉ cần kẻ có trình độ hiểu biết nhiều nhất trong lũ vượn (200UVTW, 500 quốc gật) là V.D.Huệ ngu xuẩn bô lô bô loa cách đây 2 tuần là sẽ thí điểm cho phá sản NH thui mà chúng còn bấn lọan rối bời kg hiểu vì sao tỷ giá từ 22.300 vót lên 23.500 (1000 d) … 200 UVTW nháo nhào hòai nghi trình độ của VDH mấy hôm nay vì thế VDH lặn mất tiêu các chương trình hặn động hay giải pháp nào chứng tỏ hắn hơn 199 UVTW còn lại .

    Khi đánh động phá sản NH thì những người có tiền lớn lập tức chuyển đổi ra USD ( gần mình họ gửi NH 50 tỷ ,nghe tin là mua usd gởi ANZ (100% vốn NG) từ đó nguồn cung USD trên thị trường OMO bị hút mạnh , phá vỡ sự ổn định láo khóet của VDHuệ (đối 199 UVTW còn lại) khi thong thả in tiền chỉ có 1 mình thu gom mua USD cùng khóa tỷ giá USD bằng mệnh lệnh hành chính từ NHNN (tuyên truyền là tỷ giá trung tâm), khi USD bị hút thì giá USD bật tăng bất chấp tất cả (chũ trương , chỉ đạo , điều hành..) chóp bu CSVN không hiểu gì nên chụp mũ là trong dân có việc đồn thổi đổi tiền rồi vu cho Vênezuela đổi tiền nên dân VN nghĩ vậy thực tế kg có tin đồn này ! bằng chứng là khi chúng lên tivi trấn an đổi tiền lúc đó USD là 22900 đến nay là 23.500 , nghĩa là tin đồn đổi tiền do tuyên giáo loan truyền là láo khóet mà 199 UVTW nhận ra .. theo đó tài sản quan chức trăm ngàn tỷ liên tục bán tháo thành usd chảy qua kênh khác , khối ngọai có động cơ bán ròng mạnh hơn ..lúc đó usd hút nhiều hơn trong khi DNTN chết sạch chỉ còn FDI chiếm 75% , 25% là DNNN … usd từ FDI vẫn phải có độ trễ về thời gian vì không thể họ kinh doanh mang nhiều usd qua 1 lúc được vì thế tỷ giá sẽ tăng rất mạnh , ngòai ra còn có sự tác động của nhập siêu , từ các FTA …

    Bây giờ thì bộ xậu của Phúc hói chỉ lo ” hót” với dân đen hãy tin đảng để chết trong đói nghèo và lạc hậu chứ không còn ..tin đảng để sống trong siêu giàu được nữa vì nguồn tham nhũng đã cạn sạch , lực lượng bảo vệ chế độ đang tan rã tư tưởng bằng tự diện biến , tự chuyển hóa mà kg thể có tiền có nguồn tham nhũng cho bọn này dừng tự chuyển biến , chuểyn hóa được .. đó là qui luật tự nhiên (mới sinh ra kg biết màu sau đó tự chuyển biến , biết các màu tự chuyển hóa thích màu gì )

    KHi usd tăng giá 1000 d thì nợ công tăng 1000 d … điều hành của Phúc hói cứ thế mất niền tin trong 199 UVTW 550 nghị gật , ngày phán xét sẽ đến 2017 /2018 ngay chính nội bộ của chúng nó … dân ta chỉ chờ có thế mà xuống đường diệt cộng thui

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s