Video nhạc chế: Tiếp lửa phản đối cho TQ Thuê Đất – Chung Tay Đánh Đuổi Giặc Tàu

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1165625

Video nhạc chế: Tiếp lửa phản đối cho TQ Thuê Đất – Chung Tay Đánh Đuổi Giặc Tàu

Click image for larger version Name: nhacchetau99.gif Views: 0 Size: 1.55 MB ID: 1230582

Tiếp lửa phản đối cho TQ Thuê Đất – Chung Tay Đánh Đuổi Giặc Tàu
Trình bày: Nhạc chế Bùi Thành Công

Bấm vào ảnh dưới để chạy Video

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s