GIẤU TUNG TÍCH

http://www.thesaigonposts.com/2018/10/giau-tung-tich.html

GIẤU TUNG TÍCH

Thông thường, những kẻ giấu tung tích là những kẻ đang hành động bất minh. Những kẻ này, thường là đám cướp, trộm hoặc là những kẻ giết người, tổ chức tội ác.

Những kẻ đảm đương việc công mà giấu tung tích thì chứng tỏ nó bất chính. Thông thường, là khi họ đang làm những việc mà luật pháp và lương tâm không cho phép.

Những tổ chức mà bất minh, thì đó thường là tổ chức mờ ám, tội phạm.

Khi đảng quyết định để thân thế của cán bộ đảng làm quan chức là bí mật, nó chứng tỏ đảng là một tổ chức bất minh, bất chính và làm những việc bất chấp tất cả.

Thế mà 90 triệu người dân Việt Nam vẫn chấp nhận đảng bất lương này giành lấy quyền “làm đầy tớ” cho mình, vậy thì những tên ‘đầy tớ bất lương” này đem lại điều gì cho họ, chắc họ sẽ hiểu.

Theo bạn, vì sao đảng lại muốn giấu tung tích những người ăn lương, sống trên đồng tiền thuế người dân?
JB Nguyễn Hữu Vinh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s