Tộc Kinh: Ý đồ xóa Cờ Vàng của người Việt Tị nạn CS của Trung Cộng?

http://www.tintuchangngayonline.com/2018/11/toc-kinh-y-o-xoa-co-vang-cua-nguoi-viet.html

T%25E1%25BB%2599c%2BKinh.png
https://www.youtube.com/watch?v=8uXCYN52VvU

Nguyễn Phú Trọng bắt tay với Trung Cộng sử dụng chiêu bài “Tộc Kinh St Georges”, với ý đồ xóa căn cước và biểu tượng Cờ Vàng của người Việt Tị nạn CS?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s