“Cử tri kiến nghị cán bộ tham nhũng từ 1 tỷ trở lên phải t.ử h.ình”

https://mychildren.us/cu-tri-kien-nghi-can-bo-tham-nhung-tu-1-ty-tro-len-phai-t-u-h-inh/

Lập cơ quan độc lập, tăng h.ì.n.h phạt, về hưu cũng phải kê khai tài sản… Sốt ruột trước sự hoành h.à.n.h của tham nhũng, cử tri cả nước đã gửi đến Quốc hội nhiều đề nghị cụ thể.

Theo tập hợp kê’t quả giải quyê’t kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, nhân dân đã gửi đến Ủy ban Tư pha’p Quốc hội rất nhiều băn khoăn về tính hiệu quả trong công tác phòng chô’ng tham nhũng.

Cử tri các tỉnh Bình Định, Sóc Trăng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Phước cho rằng, trong thời gian qua, công tác đâ’u tranh chô’ng tham nhũng đã được Đảng, Nhà nước và Chính phủ chỉ đạo tích cực, nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả như đa số cử tri mong muốn.

Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị Quốc hội xem xe’t, sửa đổi Bộ luật Hình sự theo hướng x.ử lý tham nhũng căn cứ theo giá trị tham nhũng.

Trả lời ý kiến này, Ủy ban Tư pha’p đa’nh giá, trong những năm qua, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã tăng cường và có nhiều cố gắng trong công tác gia’m sa’t phòng, chô’ng tham nhũng, tuy nhiên kê’t quả đạt được mới là bước đ.ầ.u, chưa phúc đáp đầy đủ nguyện vọng của nhân dân.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Ủy ban Tư pha’p “hứa” thời gian tới sẽ tăng cường gia’m sa’t công tác phòng ngừa tham nhũng và việc pha’t hiện, x.ử lý h.à.n.h vi tham nhũng, góp phần nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt đ.ộ.n.g của các cơ quan có thẩm quyền trong công tác này; bảo đảm x.ử lý n.g.h.i.ê.m minh người có h.à.n.h vi tham nhũng. Đồng thời gia’m sa’t việc công khai kê’t quả giải quyê’t các vụ a’n tham nhũng lớn theo quy định của pha’p luật.

Về giải pha’p, cử tri tỉnh An Giang đề nghị Quốc hội nên có một cơ quan độc lập riêng, không trực thuộc địa phương thì mới làm tô’t nhiệm vụ, nếu không dù giao cho Chủ tịch nước hay Tổng bí thư làm Trưởng ban thì cũng vậy, bởi những th.à.n.h viên trong ban đều là những người kiêm nhiệm ở các bộ, ngành (ở địa phương cũng tương tự). Như vậy, tình trạng vừa đá bóng, vừa thổi còi vẫn diễn ra, “chẳng qua thay đổi màu áo”.

Theo hồi âm của Ủy ban Tư pha’p, việc th.à.n.h lập một cơ quan độc lập trong phòng, chô’ng tham nhũng là vấn đề đổi mới q.u.a.n t.r.ọ.n.g có liên quan tới quy định của Hiến pha’p và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước. Vấn đề này cần được tổng kê’t, đa’nh giá thực t.iễn một cách toàn diện, nghiên cư’u đồng bộ với việc sửa đổi Hiến pha’p và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban Tư pha’p sẽ kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cho Chính phủ, các cơ quan hữu quan nghiên cư’u đề xuất phương a’n cụ thể khi sửa đổi cơ bản, toàn diện Luật Phòng, chô’ng tham nhũng trong thời gian tới.

Vẫn liên quan đến giải pha’p, cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị Quốc hội xem xe’t, sửa đổi Bộ luật Hình sự theo hướng x.ử lý tham nhũng căn cứ theo giá trị tham nhũng.

Cụ thể: người tham nhũng từ 1 tỷ đồng trở lên cần phải t.ử h.ì.n.h, thu hồi tài sản từ tham nhũng mà có; đối với người tham nhũng dưới 1 tỷ đồng thì tùy mức độ mà áp dụng h.ì.n.h phạt tù tương xứng. Đồng thời, đối với những người tham nhũng thì không được hưởng các chính sách hưu trí theo luật bảo hiểm xã hội và các chính sách khác của Đảng và Nhà nước.

Thời gian tới, trong quá trình thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Ủy ban Tư pha’p sẽ lưu ý những nội dung này, bảo đảm chính sách h.ì.n.h sự n.g.h.i.ê.m khắc đối với t.ộ.i p.h.ạ.m tham nhũng, đáp ứng được yêu cầu của cuộc đâ’u tranh phòng, chô’ng tham nhũng trong tình h.ì.n.h hiện nay, Ủy ban Tư pha’p t.iếp thu.

Cử tri tỉnh Cà Mau phản a’nh, hiện nay có một số ca’n bộ, công chức sau khi về hưu hoặc chuyển ngành thì xây dựng nhà hàng tỷ đồng. Kiến nghị được gửi đến với Quốc hội là bổ sung trong Luật Phòng, chô’ng tham nhũng về việc ca’n bộ, công chức về hưu cũng phải kê khai tài sản để làm rõ số t.iền, tài sản trên xuất xứ từ đâu.

Theo Ủy ban Tư pha’p, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chô’ng tham nhũng mới được Quốc hội thông qua và đang trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. Theo các quy định của Luật thì không loại trừ việc x.ử lý đối với những người về hưu mà trong thời gian đương chức vi phạm pha’p luật tham nhũng.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban Tư pha’p kiến nghị Quốc hội giao cho Chính phủ phối hợp với các cơ quan hữu quan t.iếp tục nghiên cư’u, tổng kê’t, đa’nh giá để sửa đổi toàn diện Luật phòng, chô’ng tham nhũng trong thời gian tới đặc biệt về các vấn đề như kiểm soa’t tài sản tài sản, thu nhập của ca’n bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn ngay cả trong trường hợp họ đã nghỉ hưu; quy định về bảo vệ người tô’ cáo tham nhũng…

Cùng mối quan tâm về kê khai tài sản, cử tri tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng Luật Phòng chô’ng tham nhũng hiện nay việc kê khai tài sản của người có trách nhiệm kê khai không trung thực, làm sai lệch hồ sơ quản lý nhưng cũng chưa bị x.ử lý.

Còn cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị, Luật Phòng chô’ng tham nhũng phải quy định rõ việc công khai tài sản của ca’n bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước trước dân.

Ủy ban Tư pha’p nêu rõ, điều 44, điều 46a Luật Phòng chô’ng tham nhũng đã quy định cụ thể trách nhiệm kê khai tài sản, thời hạn, trình tự kê khai tài sản của ca’n bộ, công chức trong đó có các ca’n bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Thể chế hóa quy định này, ngày 17/7/2013 Chính phủ đã ban h.à.n.h Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh b.ạ.ch tài sản thu nhập trong đó quy định cụ thể về đối tượng, trình tự, thủ tục, phạm vi công khai bản kê khai tài sản, thu nhập.

Trả lời cử tri, Ủy ban Tư pha’p thể hiện quyê’t tâm thời gian tới sẽ t.iếp tục gia’m sa’t, yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền tích cực, chủ đ.ộ.n.g, x.ử lý n.g.h.i.ê.m minh, đu’ng pha’p luật các h.à.n.h vi tham nhũng, hạn chế tô’i đa việc miễn trách nhiệm h.ì.n.h sự, đ.ì.n.h c.h.ỉ vụ a’n, đ.ì.n.h c.h.ỉ bị can, áp dụng khung h.ì.n.h phạt sai quy định pha’p luật.

Bên cạnh đó, Ủy ban này sẽ tăng cường gia’m sa’t công tác pha’t hiện và x.ử lý người có h.à.n.h vi tham nhũng, rà soa’t các trường hợp x.ử lý k.ỷ l.u.ậ.t đối với những người có h.à.n.h vi liên quan đến tham nhũng, tra’nh bỏ lọt t.ộ.i p.h.ạ.m; bảo đảm việc x.ử lý n.g.h.i.ê.m minh, đu’ng người, đu’ng tội, đu’ng pha’p luật.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s