TOÀN DÂN, VÙNG DẬY NGAY ĐI !!!

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1219872

TOÀN DÂN, VÙNG DẬY NGAY ĐI !!!

Nào đâu chỉ một Lộc Hưng
Thực ra, cộng cướp mọi vùng nước ta
Bắc – Trung – Nam khắp sơn hà
Rồi đem cống lũ Trung Hoa, cộng Tàu

Nếu dân, chín chục cùng nhau (1)
Đứng lên đồng loạt cộng đầu hàng ngay
Vỡ bờ tức nước xưa nay
Hỏi ai cản nổi sức này được không?


Xem kìa, súng thép đạn đồng
Đã vô dụng trước thành công Hoa Lài (2)
Bền gì một đảng tay sai
Khi dân điểm mặt quái thai giặc Hồ Thì tan ngay bọn Hán nô
Và quê thoát cảnh cõi bờ lầm than !
Nhớ không, câu truyện dân gian
Cha đưa chiếc đũa, dễ dàng bẻ đôi
Sau đưa cả bó và rồi
Bảo con bẻ thử, con cười, xin thua !
Trách ai không đọc truyện xưa
Lại vì tư lợi mà lừa bịp nhau !


Làm người yêu nước lòng đau
Làm niềm tin bị đục ngầu, mất đi!
Và làm đạo đức suy vi
Cháy nhà hàng xóm, ai thì giúp ai !

Thanh niên sống chẳng tương lai
Cao lâu tửu điếm bạc bài, quên quê!
Để nay hậu quả ê chề
Nước ta, Việt cộng đã chia với Tàu

Thành Đô chúng ký từ lâu
Việt Nam còn mấy ngày đâu của mình !?(3)
Hỡi ai yêu nước chân tình
Xin vùng lên dựng công trình cho mau
Kẻo không còn kịp nữa đâu
Nước ta, khi thuộc về Tàu là xong…
Nếu không đòi được núi sông
Đòi tên thành phố, Lộc Hưng, nghĩa gì !(4)

Toàn dân, vùng dậy ngay đi !
Kẻo mươi tháng nữa ta thì mất quê !!!

Ngô Minh Hằng

Chú thích:
1/ Chín chục triệu dân VN – bốn, năm triệu đảng viên CS
2/ Cách mạng Hoa Lài – https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A…A%A1ng_Tunisia
3/ Theo Hội Nghị Thành Đô giữa Cộng Tàu và Cộng Việt trong hai ngày 3 và 4/ 9/1990, do Giang Trạch Dân và Nguyễn Văn Linh ký kết thì năm 2020, VC giao nước VN cho Tàu cộng. VN sẽ thành quận, huyện của Trung cộng.
4/ Nước đã mất thì có đòi tên Sài Gòn hay vườn rau Lộc Hưng thì cũng thành vô nghĩa.


Thơ NMH mấy chục năm nay là thế. Kể lại rất trung thực những tội ác của CSVN và những gì xảy ra trong đời sống của người QGTNCS tại hải ngoại. Người Quốc Gia đọc thơ NMH không ai có thể nhầm lẫn hay ác ý như VC để xuyên tạc là NMH làm thơ đánh người chống cộng. Những lời xuyên tạc vu cáo ác ý này có dã tâm đầu độc quần chúng, làm lợi cho CSVN theo nghị quyết 36.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s